پزشکان

دکتر زهرا عبدی لیائی

شماره نظام پزشکی: ۲۱۸۳۳

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

دکتر حسین علیزاده طوسی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۶۴۱

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مصطفی عمیدی

شماره نظام پزشکی: ۶۰۵۲

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مهدی فرخ سیر

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳۸۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر مهدی فرخ سیر

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳۸۶

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر محمد کعبه منور

شماره نظام پزشکی: ۲۹۳۸۰

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونتهای گو ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری

دکتر جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

 متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونت ...

متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
تخصص پزشکان
استان