پزشکان

علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

علی عسگری

شماره نظام پزشکی: ۹۴۹۶۱

حسین علیزاده طوسی

شماره نظام پزشکی: ۱۱۶۴۱

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

دکتر مصطفی عمیدی

شماره نظام پزشکی: ۶۰۵۲

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مهدی فرخ سیر

شماره نظام پزشکی: ۶۹۳۸۶

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

محمد کعبه منور

شماره نظام پزشکی: ۲۹۳۸۰

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونتهای گو ...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

جلال مجدیان

شماره نظام پزشکی: ۱۱۲۸۲۶

 متخصص بیماریهای عفونی - داخلیدرمان انواع زخمهای عفونیزخمهای دیابتی و زخم بستر با استفاده از به روزترین روشهای ترمیمی و دارویی.عقونتهای مقاربتیعفونتهای ریه ودستگاه تنفسیهپاتیت های ویروسیایدزعفونت ...

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

خدیجه محلوجی

شماره نظام پزشکی: ۹۷۰۷

متخصص اطفال - فوق تخصص عفونی اطفال

افشین محمدعلیزاده

شماره نظام پزشکی: ۵۵۷۲۴

متخصص بیماری های عفونی و تب دار
تخصص پزشکان
استان