مراکز درمانی

مطب دکتر عاطفه الهویی نظری

استان تهران -شهر تهران

جراح و متخصص زنان، زایمان و نازایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

زنان و زایمان

مطب دکتر عباس تفاخری

استان تهران -شهر

مطب دکتر قوام الدین اشرفی زاده

استان تهران -شهر تهران

مطب دکتر کمال عابدینی سهی

استان تهران -شهر تهران

بیماری‌های عفونی و گرمسیری

مطب دکتر مریم دادگر

استان تهران -شهر تهران

بیماری‌های عفونی و گرمسیری