مراکز درمانی

مطب دکتر حمیدرضا نجاری

استان تهران -شهر تهران

مطب دکتر رضا عبادی

استان تهران -شهر تهران

بیماری‌های عفونی و گرمسیری

مطب دکتر رقیه پورعلی

استان تهران -شهر تهران

زنان و زایمان

مطب دکتر روناک موسوی

استان تهران -شهر تهران

بیماری‌های عفونی و گرمسیری

مطب دکتر سمیه شهسواری

استان تهران -شهر تهران

زنان و زایمان