مراکز درمانی

بیمارستان امام خمینی تهران

تهران -تهران
آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز خیابان دکتر قریب؛ مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره) کد پستی : ۱۴۱۹۷۳۳۱۴۱

نگــاهی اجمالی به تاریخچه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) نام مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) برای هر هم وطن ایرانی مترادف با محلی است که ملجاء و مأمن همه دردمندان بیماری است که در هیچ جای دیگر ک ...

نوع مرکز درمانی
خدمات مراکز پزشکی
استان