افراد مختلف به اشکال گوناگونی، اضطراب را تجربه می کنند. اضطراب از بدو تولد وجود دارد؛ اضطرابِ نبودن مادر و مراقب شاید اولین اضطرابی باشد که نوزاد تجربه می کند و طی دوران زندگی و طی روند رشد، فرد با وقایع متفاوتی مواجه شده و اضطراب نیز به اشکال متفاوت خود را نشان میدهد. اما با توجه به سابقه فامیلی و نحوه شکل گیری ساختار روانی، ممکن است برخی افراد درجات بیشتری از اضطراب را تجربه کنند و حتی "اضطراب منتشر" داشته باشند، به این معنا که در بسیاری از حوزه ها در زندگی احساس آرامش و "امنیت" نمی کنند؛ بنابراین ممکن است اتفاقات و استرسورهای کوچک نیز منجر به برانگیخته شدن حس اضطراب در فرد شود که نوع علایم متاثر از نوع استرسور می باشد.
رواندرمانی تحلیلی/روانکاوی می تواند در واکاوی علایم بسیار کمک کننده باشد.

#دکترستاره_آرام #متخصص_اعصاب_و_روان #روانپزشک #رواندرمانگرتحلیلی #روانکاو #رواندرمانی_دینامیک #رواندرمانی_پویشی #مشاور #مشاورقبل_ازدواج #زوج_درمانگر #رشت