مطب دکتر سید حسین میرلوحی


مطب دکتر سید حسین میرلوحی


  • استان قزوین -شهر
  • سایت مطب دکتر سید حسین میرلوحی
  • نشانی قزوین - بلوار شهید بهشتی - ابتدای خیابان فلسطین شرقی - میدان قدس مرکز آموزشی درمانی قدس دکتر سید حسین میرلوحی
  • نشانی
  • شماره های تماس ۰۲۸ - ۳۳۳۴۸۰۷ - ۱۰
  • فکس
  • موبایل
  • موبایل منشی

بیمه های طرف قرارداد

ساعات کاری