دکتر سارا عظیمیانشماره نظام پزشکی ۱۲۸۱۸۹


پروفایل پزشک در طب کال درخواست مشاوره


سنوات طبابت ۱۳ سال و ۶ ماه

تخصص های دکتر سارا عظیمیان
متخصص مغز و اعصاب
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر سارا عظیمیان |