سرولوژی کروناCovid 19 Serology


آزمایش سرولوژی و بررسی آنتی بادی های مربوط به ویروس کرونا


آزمایش سرولوژی و بررسی آنتی بادی های مربوط به ویروس کرونا


تخصص های مرتبط با سرولوژی کرونا

پاتولوژی و ژنتیک متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی) GP-Tabriz فلوشیپ ایمنی شناسی بالینی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری