سرولوژی کروناCovid 19 Serology


آزمایش سرولوژی و بررسی آنتی بادی های مربوط به ویروس کرونا


آزمایش سرولوژی و بررسی آنتی بادی های مربوط به ویروس کرونا


تخصص های مرتبط با سرولوژی کرونا

پاتولوژی و ژنتیک متخصص پاتولوژی متخصص پاتولوژی (آسیب شناسی) .P متخصص عفونی - فلوشیپ نقص ایمنی-آلرژی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری