دکترعلی عسگریشماره نظام پزشکی ۹۴۹۶۱بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
امام رضا ( 501 ارتش ) | دکتر علی عسگری |