دکتر پرویز بیات اسدیشماره نظام پزشکی ۱۳۳۹۱


دکتر پرویز بیات اسدی متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری از دانشگاه تهران و عضو هیئت علمی دانشگاه

عضویت دردانشگاه تهران
عضو هیات علمی دانشگاه


تخصص های دکتر پرویز بیات اسدی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر پرویز بیات اسدی |