دکتر جمال میرزائیشماره نظام پزشکی ۱۰۸۸۰۲


متخصص بیماریهای عفونی و تبدار از دانشگاه شهید بهشتی - فلوشیپ فوق تخصصی نقص ایمنی، عفونت در سرطان و پیوند - تشخیص و درمان تبهای طول کشیده، عفونتهای ریوی، پوستی، ادراری، آمیزشی، گوارشی،انگلی، هپاتیت ،HIV - تشخیص و درمان زخمهای عفونی و عفونت پای دیابتی - مشاوره در تماسهای جنسی غیر ایمن و پرخطر و عفونتهای مقاربتیتخصص های دکتر جمال میرزائی
متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
مطب دکتر جمال میرزایی |