دکتر هدی مجد 
متخصص بیهوشی و مراقبت های ویژه 
انتخاب روش بیهوشی( کمری یا بیهوشی کامل ) در زایمان سزارین