بیش از ۷۰۰ میلیون سالمند در جهان داریم

تعداد سالمندان در سی سال آینده به دو میلیارد میرسد (۲۰ درصد جمعیت جهان)

افزایش تعداد سالمندان در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران شتاب بسیار بیشتری دارد

همه باید دست به دست هم دهیم

دست پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها را بگیریم

آنها سرمایه های عظیمی هستند و پتانسیل های بسیاری دارند

روز جهانی سالمندان بر همه این عزیزان مبارک

اپلیکیشن طب کال، یک پزشک در کنار شما هر جا که باشید