سردرد از شايعترين علت درد و ناراحتی در سر و گردن  ميباشد كه تقريبأ ٧٠درصد جامعه در طی يكسال و تقريبأ همه افراد در طول زندگی آن را تجربه ميكنند. سردرد علل متنوعی دارد كه در شرايط زير مهم و خطرناك هستند و نياز به پيگيری و بررسی دارند:
١- در صورتی كه ناگهاني شروع شود
٢- جديدأ ايجاد شده باشد و سابقه قبلی وجود نداشته باشد
٣- در صورتی كه بسيار شديد باشد و همراه با ضعف و بی حالی ،گيجی، عدم تعادل ناگهانی و زمين خوردن ، بيحسی و گز گز باشد
٤-اختلال تكلم ، گيجی، تشنج، تغييرات شخصيتی يا رفتار نامناسب از علائم همراه خطرناك محسوب ميشوند
٥- تغيير شدت سردرد با تغيير وضعيت (وضعيت درازكشيده به ايستاده يا برعكس )
٦- شروع سردرد در خواب شبانه و بيدار شدن با درد
٧- عدم پاسخ كامل يا نسبى به هرگونه مُسكن و پايدارى سردرد 
٨- تارى ديد يا دوبينى يا انحراف چشم به خارج 
٩- سردردى كه با ورزش شروع شود يا سردردى كه با سرفه كردن يا عطسه كردن ايجاد شود
١٠- سردرد جديد در افراد بالاى ٥٠ سال  
١١- سردرد مداوم و پايدار در يك منطقه از سر 
١٢- تغيير جديد كيفيت و شدت سردرد نسبت به قبل

در صورت بروز هر كدام از موار فوق ، بايد به پزشك متخصص مراجعه شود و برحسب شرح حال و معاينه نورولوژى ، اقدامات تشخيصى يا درمانى مناسب جهت بهبود وضعيت انجام شود