دکترنوشین مظفریانشماره نظام پزشکی ۳۷۱۲۹بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر نوشین مظفریان
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
پلی کلینیک 13 آبان | پلی کلینیک قدس |