دکترمسعود مردانی دشتیشماره نظام پزشکی ۲۰۹۹۷بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر مسعود مردانی دشتی
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
دکتر مسعود مردانی دشتی | لقمان حکیم |