دکتر مسعود ابراهیمیش. ن. پ. ۵۰۸۶۲بیمه های طرف قرارداد

عضویت در


تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت: نامشخص

تخصص های دکتر مسعود ابراهیمی

متخصص بیماری های عفونی و تب دار

مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.

دکتر مسعود ابراهیمی |