دکترمحمد کعبه منورشماره نظام پزشکی ۲۹۳۸۰بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر محمد کعبه منور
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
امام رضا ( 501 ارتش ) |