دکترزهرا عبدی لیائیشماره نظام پزشکی ۲۱۸۳۳بیمه های طرف قرارداد

نامشخص

عضویت در نامشخص

تایید صحت اطلاعات در طبکال: بلی
سنوات طبابت نامشخص

تخصص های دکتر زهرا عبدی لیائی
متخصص بیماری های عفونی و تب دار
مراکزی که ایشان در آن مشغول طبابت است.
امام خمینی تهران | شوریده |